Saturday, November 14, 2015

Happy Birthday November Week 3!

15

Kang In Duk
Kim C
Kim Roe Ha

16

Changjo (Teen Top)
Park Hyungsik (ZE:A)
Ryu Jin

17

Aiji (LM.C)
Sungje (Supernova)
Yugyeom (Got7)

18

Choi Jae Sung
Jang Hyo Jin
Jin Young (B1A4)
Yoon Park

19

DJ Tukutz (Epik High)
Hyunjun (SMASH)

20

Han Jung Soo
Nuri (F.I.X.)
Pan Yu Geol
Seyong (MYNAME)
Yan Aaron (Yan Ya Lun)(Fahrenheit)

21

Dongwan (Shinhwa)
Kim Dong Wan
No Hyung Wook
Park Hae Soo

22

Ahn Yong Joon
Dongwoo (Infinite)
Eunkwang (BtoB)
Jihun (Seventeen)
Jung Jin
Wonjun (Boy's Republic)

23

Jonghwan (100%)
Kang Chang Mook
Kim Kyung Shik
L. Joe (Teen Top)
Shin Sung Rok

24

Kwon Oh Joong

No comments:

Post a Comment